TMA

TMA – påkörningsskydd vid vägarbete

TMA-skydd är en del i Vägverkets nollvision

  • Minska risk för allvarlig skada på förare av skyddsfordon, omtanke om personal och arbetsmiljöhänsyn.
  • Minska risken för skada på trafikant vid påkörning.
  • Begränsa verkan av ett misstag så att detta inte leder till allvarliga konsekvenser genom att påkörande träffar ett skydd som under kontrollerade former retarderar påkörande. Detta istället för att köra in i fasta, tunga, hårda arbetsmaskiner/utrustning etc. vilka p.g.a. arbetets natur kan förekomma på vägbanan.